• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KCN Express.nl

plattegrond2

Met de koerier expresdiensten van KCN Express bent u ervan verzekerd dat uw zending op de afgesproken dag en tijdstip wordt bezorgd.

Nationaal en internationaal, vandaag, morgen of op een ander afgesproken moment.

  • Spoedkoerier same day
  • Next day delivery Europa
  • Express delivery service Wereld
  • Distributie pakketdienst
  • Pallet service Europa
    zowel import als export
  • Transport broker diensten

 Leerdam - Utrecht - Amsterdam - Breda - Den Bosch - Amersfoort

 

Print Email

KoerierBuitenland.nl   - World Wide Express -

Met onze service World Wide Express kunnen wij uw koerierszending snel op praktisch elke plaats ter wereld afleveren. Door samenwerking met zowel enige mondiale gerenommeerde koeriersbedrijven alsmede juist enkele kleinere landenspecialisten kunnen wij een op maat gesneden oplossing voor een ieder aanbieden. Daar elke zending traceerbaar is kunt u uw eigen zending via onze site online volgen. Ook hebben wij de mogelijkheid om dezelfde dag nog uw zending af te leveren. Ook ophalen in het buitenland is een mogelijkheid.


Bel ons voor een vrijblijvend advies: 088 030 99 00 (Utrecht) of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Print Email

Waarom Koerierbuitenland ?

Koerierbuitenland is een relatief klein en flexibel bedrijf centraal gelegen bij Utrecht dat dankzij de korte direkte communicatielijnen al 20 jaar in staat is om heel klantgericht te werken.

Met een jarenlange ervaring op het gebied van sneltransport, overnight- en distributiesystemen en beschikkend over een groot netwerk van nationale en internationale partners zijn wij in staat om een breed pakket van snel-vervoersoplossingen te realiseren.
Uw voordeel is dat u gebruik kunt maken van een product dat perfect afgestemd kan worden op uw specifieke en unieke wensen en gebruiken.

Op deze site zetten wij slechts een beperkt aantal van onze mogelijkheden op een rijtje. We zijn zo all round dat we voor de meeste logistieke vraagstukken altijd wel een mogelijkheid kunnen aanbieden.Wat echter het sterkste punt is van KCN is de 'no nonsense' politiek. Niet goed geld terug. We streven altijd naar een langdurige relatie met een klant en proberen zo simpel en duidelijk mogelijk datgene te realiseren waar we goed in zijn; het snel vervoeren van documenten en pakketten van A naar B.

Print Email

AVK condities

Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK)
Let wel, deze gelden alleen voor het vervoeren van spoedzendingen rechtstreeks van A naar B. (dus géén overnight zendingen,distributiezendingen ,world wide express zendingen of palletvervoer of line hauldiensten,zendingen)

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AVC: Algemene Vervoercondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).
3. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
4. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
7. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3 Verplichtingen van de koerier
1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht op schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
4. Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.

Artikel 4 Verplichting van de afzender
1. De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal Euro 480 per zending.
Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco
2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
a. voor de schade aan de zending zelve maximaal E 480 per zending;b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht.
Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
Vertraging
3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet volledig verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht.
Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal E 480 per zending.
4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bediend;
c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.
Toelichting
Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8:1102 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.
Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.

Print Email

Opslag

In ons magazijn houden wij voorraad voor diverse klanten die op afroep hun produkten nog dezelfde/volgende werkdag ergens afgeleverd willen hebben. Door onze centrale ligging kunnen we praktisch in héél Nederland binnen twee uur afleveren.
Ideaal voor IT gerelateerde bedrijven met door het land reizende servicemonteurs of bedrijven met een 'same day' goederen afleverservice.

Print Email

More Articles ...